Statut


_slosim_logo_slo

Na podlagi 33. člena ter v skladu z 9. členom Zakona o društvih (Ur. list RS št. 60/95) je občni zbor Slovenskega društva za simulacijo in modeliranje dne 3. 11. 1997 sprejel nova

Pravila

 I. Splošne določbe

1. Člen

Slovensko društvo za simulacijo in modeliranje, kratica SLOSIM, (v nadaljnjem besedilu društvo) je nepolitično prostovoljno znanstveno in strokovno združenje občanov, ki se ukvarjajo s simulacijo in modeliranjem.

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1994 in je doslej delovalo po Zakonu o društvih (Ur. list SRS št. 37/74 in 42/86). Registrirano je bilo pri Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije z odločbo št. 0016/4-026/95-94.

S temi pravili društvo usklajuje svoje akte in delovanje z novim Zakonom o društvih (Ur. list RS št. 60/95).

2. Člen

Društvo deluje na območju republike Slovenije. Sedež društva je v Ljubljani na Fakulteti za elektrotehniko, Tržaška 25.

3. Člen

Društvo ima svoj pečat in znak. Pečat društva je okrogle oblike z napisom: Slovensko društvo za simulacijo in modeliranje. Znak društva sestavlja matematični simbol za integracijo kot osnovno metodo simulacije in modeliranja, ki je postavljen nad obrisom zemljevida Slovenije. Razen matematične simbolike izraža znak društva tudi simboliko v smislu povezovanja znotraj Slovenije in tudi preko meja.

4. Člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa ga njegov predsednik. Glasilo društva je Elektrotehniški vestnik.

5. Člen

Društvo se lahko včlani v organizacijo sorodnih društev v Republiki Sloveniji.

Društvo se lahko včlani v sorodno organizacijo v tujini ali v mednarodne organizacije ali društva, ki imajo sorodno dejavnost, pod pogojem, da ta dejavnost tuje ali mednarodne organizacije ni v nasprotju z interesi v Sloveniji.

6. Člen

Društvo deluje samostojno v skladu z zakonom o društvih, po določbah teh pravil in po svojem programu.

Delo društva in njegovih organov je javno. Člani društva imajo dostop na seje organov in komisij društva in pravico vpogleda v zapisnike sej. Društvo zagotavlja javnost svojega dela z dajanjem pravočasnih, popolnih in resničnih informacij o vprašanjih s svojega delovnega področja, ki so pomembna za življenje in delo ljudi in o vprašanjih pomembnih za skupnost. Javnost svojega dela zagotavlja prek sredstev javnega obveščanja s tem, da:

 • Omogoča predstavnikom sredstev javnega obveščanja navzočnost na sejah in sestankih.
 • Daje predstavnikom sredstev javnega obveščanja gradiva za svoje seje in sestanke ter druge informacije o svojem delu.
 • Sodeluje na tiskovnih konferencah s predstavniki sredstev javnega obveščanja.
 • Zagotavlja v skladu s svojimi možnostmi organizacijske, materialne, tehnične in druge pogoje za nemoteno opravljanje nalog, ki jih imajo sredstva javnega obveščanja glede obveščanja javnosti o njihovem delu.

Dajanju podatkov in informacij iz drugega odstavka tega člena se lahko odreče le, če so z zakonom ali splošnim aktom določeni kot državna, vojaška ali uradna poslovna tajnost ali če bi bila njihova objava v nasprotju z drugimi družbenimi interesi, ki jih določa zakon.

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva.

II. Namen in naloge društva

7. Člen

Društvo ima naslednji namen:

 • Prispevati k razvoju in napredku simulacije in modeliranja kot znanstveno – tehnične discipline.
 • Skrbeti za dvig strokovne ravni svojih članov.
 • Stimulirati zanimanje javnosti za simulacijo in modeliranje s pomočjo različnih medijev in sredstev sodobnih komunikacij.
 • Vzpodbujati vzgojo kadrov s področja simulacije in modeliranja in sodeluje pri načrtovanju vzgojno – izobraževalnih programov.
 • Vspodbujati sodelovanje raziskovalnih institucij, univerz, delovnih organizacij in posameznih strokovnjakov pri strokovnih raziskavah s področja simulacije in modeliranja.
 • Poglabljati sodelovanje med člani društva ter sodelovati z drugimi strokovnimi organizacijami doma in v tujini.
 • Vzpodbujati intenzivnost izumiteljstva, racionalizatorstvo, konstruktorstvo, tehnično ustvarjalnost in raziskovalno dejavnost.
 • Podpirati izdajanje strokovne in znanstvene literature s področja dejavnosti društva.

Društvo se ne bo vključevalo v politične aktivnosti, oziroma zavzemalo političnih stališč.

Društvo se ne bo ukvarjalo s komercialno, še zlasti ne s profitno dejavnostjo.

8. Člen

Naloge društva se izvajajo

 • Z mobilizacijo članov za dosego postavljenih ciljev in s koordinacijo njihovega dela.
 • Z organizacijo strokovnih sestavkov, predavanj, konferenc, posvetovanj, razprav, seminarjev, razstav in tečajev za člane.
 • S stalnimi in občasnimi komisijami za proučevanje in reševanje strokovne problematike s področja simulacije in modeliranja.
 • S sodelovanjem v akcijah, ki jih organizirajo sorodna društva.

III. Članstvo

9. Člen

Člani društva so:

 • redni člani
 • zaslužni člani
 • častni člani

Redni člani društva lahko postanejo vsi, ki se ukvarjajo s področjem simulacije in modeliranja.

Zaslužni člani lahko postanejo člani, ki so s svojim delom pomembno prispevali k razvoju društva.

Častni člani lahko postanejo člani društva in drugi, ki so pomembno prispevali k razvoju področja simulacije in modeliranja.

10. Člen

Članstvo v društvu je prostovoljno. Redni član postane posameznik, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 9. člena teh pravil in ki sprejme ta pravila, se po njih ravna in poda pismeno pristopno izjavo.

Zaslužni član postane oseba, ki izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 9. člena teh pravil in ki jo na predlog upravnega odbora razglasi občni zbor.

Častni član postane oseba, ki izpolnjuje pogoje iz četrtega odstavka 9. člena teh pravil in ki jo na predlog upravnega odbora razglasi občni zbor.

Člani društva so lahko tudi tujci, če izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 9. člena teh pravil in sprejemajo pravila društva. O njihovem članstvu odloča upravni odbor.

11. Člen

Pravice članov društva so:

 • da aktivno sodelujejo pri uresničevanju smotrov, ciljev in nalog društva,
 • da volijo in so izvoljeni v vse organe društva,
 • da sodelujejo pri delu organov društva, da izražajo svoje mišljenje in da dajejo predloge za izboljšanje njihovega dela,
 • da sodelujejo pri delu strokovnih teles,
 • da imajo vpogled v delo organov društva.

12. Člen

Dolžnosti članov društva so:

 • da spoštujejo pravila in odločitev ter sklepe organov društva,
 • da aktivno sodelujejo pri izvajanju nalog društva,
 • da aktivno sodelujejo v akcijah društva,
 • da volijo in so voljeni v delegacijo in v vse organe društva,
 • da plačujejo članarino.

13. Člen

Članstvo v društvu preneha:

 • z izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo.

Član društva izstopi iz društva prostovoljno, kadar poda upravnemu odboru društva pismeno izjavo o izstopu.

Član se črta iz društva, če kljub predhodnemu opominu v določenem roku ne poravna članarine za obdobje zadnjega leta.

Član se izključi iz društva na podlagi sklepa disciplinske komisije, če grobo krši pravila ali dolžnosti navedene v 12. členu teh pravil, oziroma če zavestno ravna proti interesu društva.

IV. Organizacijska struktura društva

14. Člen

Organi društva so:

 • občni zbor
 • upravni odbor (UO)
 • nadzorni odbor
 • disciplinska komisija

IV.a. Občni zbor

15. Člen

Najvišji organ društva je občni zbor, ki ga sestavljajo vsi člani društva.

16. Člen

Občni zbor je lahko redni, volilni ali izredni. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor vsako drugo leto ali volilni na 4 leta. Izredni občni zbor društva se skliče po potrebi in ga lahko skliče Upravni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članov društva. Izredni občni zbor sklepa samo o zadevah, za katere je sklican.

Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku 1 meseca po tem, ko je sprejel takšno zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče izredni občni zbor predlagatelj.

Sklicanje občnega zbora mora biti objavljeno skupno z dnevnim redom najmanj 7 dni pred dnevom, za katerega je občni zbor sklican.

17. Člen

Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o spremembi pravil ali o prenehanju delovanja društva, je potrebno, da o tem glasuje najmanj 2/3 navzočih članov in da občnemu zboru prisostvuje več kot tretjina članov društva. O načinu glasovanja odloča občni zbor na svojem zasedanju.

Pri glasovanju o razrešnici organov društva so člani organov društva izločeni.

18. Člen

Občnemu zboru smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno povezani z delovanjem društva. Zasedanju občnega zbora lahko prisostvujejo vsi državljani, predstavniki drugih društev, delovnih organizacij in državnih organov. Pravico glasovanja imajo le člani društva.

19. Člen

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku prisotnih več kot 1/3 članov. Če ob predvidenem času občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih vsaj 10 članov.

20. Člen

Občni zbor otvori predsednik društva in ga vodi, dokler se ne izvolijo delovna telesa društva na občnem zboru. Občni zbor na zasedanju izvoli: zapisnikarja, dva overovatelja, delovno predsedstvo, kandidacijsko, verifikacijsko in volilno komisijo ter druge delovne organe občnega zbora.

21. Člen

Občni zbor opravlja naslednje naloge:

 • sprejema predlog dnevnega reda zbora,
 • razpravlja o delu in poročilu upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinskege komisije,
 • sprejema zaključni račun za preteklo mandatno obdobje in sprejema predračun dohodkov in izdatkov za naslednje obdobje,
 • razpravlja o delu, dejavnosti in problematiki društva,
 • oblikuje smernice za nadaljnje delo društva in sprejema delovni program,
 • sprejema in dopolnjuje pravila in druge splošne akte,
 • dokončno odloča o pritožbah zoper sklepe disciplinske komisije in upravnega odbora,
 • razrešuje upravni odbor, nadzorni odbor, disciplinsko komisijo in druge organe društva,
 • razrešuje predsednika, tajnika in blagajnika društva,
 • odloča o načinu volitev t.j. ali so tajne ali javne,
 • voli upravni odbor, nadzorni odbor, disciplinsko komisijo in druge organe društva,
 • voli predsednika, tajnika in blagajnika društva,
 • razglaša častne in zaslužne člane,
 • odloča o prenehanju, združitvi ali razdružitvi društva,
 • opravlja druge zadeve, ki so splošnega pomena za društvo in so v skladu s 7. čl. pravil.

IV.b. Upravni odbor

22. Člen

Upravni odbor opravlja organizacijske, upravne administravitne in strokovno – tehnične zadeve. Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora in opravlja zadeve, ki mu jih naloži občni zbor in zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

23. Člen

 Upravni odbor sestavljajo: predsednik, namestnik predsednika, tajnik, blagajnik in izvoljeni člani v upravni odbor. Upravni odbor šteje 9 članov.

24. Člen

Člane upravnega odbora voli občni zbor za dobo 4 (štirih) let. Člani so lahko večkrat zaporedoma izvoljeni v upravni odbor.

25. Člen

Upravni odbor upravlja društvo v času med dvema občnima zboroma in sicer po sklepih in smernicah, sprejetih na predhodnem občnem zboru. Upravni odbor se sestaja praviloma po potrebi, najmanj pa trikrat letno in opravlja zlasti naslednje naloge:

 • sklicuje občni zbor in pripravlja poročilo o delu ter predloge za zasedanje občnega zbora,
 • vodi posle društva med dvema občnima zboroma,
 • pripravlja predloge pravil in predloge za splošne akte društva,
 • razpravlja o zaključnem računu za preteklo leto ter ga potrjuje,
 • sklepa o finančnem načrtu za prihodnje poslovno leto v skladu s pooblastili občnega zbora,
 • sestavlja letni koledar prireditev,
 • vodi posle o evidenci članov,
 • odloča o višini članarine,
 • skrbi za materialno in finančno poslovanje ter za sredstva društva ter neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog, ki jih določata 7 in 8 člen teh pravil,
 • opravlja druge naloge po pooblastilu občnega zbora.

26. Člen

Upravni odbor sprejema sklepe z večino glasov. Na seji upravnega odbora mora biti navzočih več kot polovica članov upravnega odbora.

27. Člen

V primeru izpraznjenih mest v upravnem odboru lahko le-ta kooptira v svoj sestav največ 3 člane, v nasprotnem primeru se skliče izredni volilni občni zbor in se izvoli potrebno število članov.

28. Člen

Upravni odbor po potrebi imenuje iz vrst članstva komisije za opravljanje nalog iz njegove pristojnosti.

29. Člen

Predsednik društva opravlja naslednje naloge:

 • zastopa in predstavlja društvo kot pravno osebo,
 • podpisuje pogodbe, ki jih sklepa društvo,
 • je odredbodajalec za upravljanje s sredstvi, s katerimi razpolaga društvo,
 • sklicuje in vodi seje upravnega odbora,
 • je odgovoren za izvajanje sklepov upravnega odbora in za delo društva,
 • je odgovoren za zakonito delo društva.

Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in Upravnemu odboru.

30. Člen

Tajnik društva opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja gradivo za seje upravnega odbora,
 • vodi zapisnike sej upravnega odbora,
 • vodi tekočo evidenco o članih društva,
 • hrani administrativno dokumentacijo zapisnikov in pogodb,
 • opravlja druge administrativne posle,
 • je odgovoren za izvajanje administrativnih poslov.

Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in Upravnemu odboru.

31. Člen

Blagajnik društva ima naslednje naloge:

 • sestavlja predlog finančnega načrta in zaključnega računa vseh sredstev, s katerimi razpolaga društvo,
 • sestavlja občasna poročila o trošenju in stanju finančnih sredstev, s katerimi razpolaga društvo,
 • vodi knjigovodstvo društva v skladu s predpisi,
 • opravlja druge blagajniške oziroma finančne posle za potrebe društva.
 • je odgovoren za finančno poslovanje društva

Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in Upravnemu odboru.

IV.c. Nadzorni odbor

32. Člen

Nadzorni odbor ima 3 člane. Predsednika nadzornega odbora in ostala dva člana izvoli občni zbor za 4 letno mandatno obdobje.

33. Člen

Nadzorni odbor nadzoruje celotno poslovanje društva, izvajanje zakonskih predpisov in določil Pravil društva ter drugih aktov društva, nadzoruje finančno in materialno poslovanje društva, pregleda zaključni račun in ugotavlja pravilnost gospodarjenja z imovino društva. O svojem delu poroča Upravnemu odboru in občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren.

34. Člen

Nadzorni odbor veljavno sklepa z večino glasov, če so na njegovi seji prisotni vsi člani odbora. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora ali drugih teles društva. Člani nadzornega odbora morajo biti vabljeni in imajo pravico udeležiti se sej upravnega odbora ali drugih organov društva, vendar brez pravice odločanja.

IV.d. Disciplinska komisija

35. Člen

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, ki jih voli občni zbor za dobo štirih let. Predsednika disciplinske komisije izvolijo člani disciplinske komisije med seboj. Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in izreka kazni po disciplinskem pravilniku.

V. Disciplinska odgovornost

36. člen

Za disciplinski prekršek članov društva se šteje hujše nespoštovanje pravil in sklepov organov društva ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled društva.

 37. člen

O prekršku odloča na prvi stopnji disciplinska komisija, ki posluje po disciplinskem pravilniku društva. Disciplinska komisija lahko izreče članom društva naslednje ukrepe:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev.

38. člen

Za disciplinski postopek se smiselno uporabljajo določbe zakonika o kazenskem postopku. O pritožbah proti ukrepom disciplinske komisije odloča na svojem prvem naslednjem sklicu občni zbor društva kot drugostopenjski organ.

VI. Materialna sredstva društva

39. Člen

Finančna sredstva društva so:

 • članarine,
 • dotacije, darila in drugi viri,
 • dohodki od publikacij, tečajev, posvetovanj, dejavnosti odborov in strokovnih skupin ter dejavnosti iz čl. 7 in 8,
 • nepovratna sredstva, ki jih sponzorji namenjajo društvu po posebni pogodbi.

40. Člen

Poslovanje s finančnimi sredstvi, sprejemanje zaključnega računa in druga vprašanja, ki se nanašajo na materialna sredstva društva, se urejajo v skladu z veljavnimi predpisi. Društvo je dolžno namensko, varčno in preudarno gospodariti s svojim premoženjem.

41. člen

Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so kot take vpisane v inventarno knjigo. S premoženjem društva upravlja upravni odbor.

42. člen

Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa seje Upravnega odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnin društva odloča občni zbor društva.

43. člen

Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z računovodskim standardom za društva ter z veljavnimi predpisi. Materialna in finančna evidenca se opravljata po načelih blagajniškega in materialnega poslovanja.

44. člen

Finančno poslovanje društva se odvija preko žiro računa pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet. Blagajnik vodi finančno poslovanje društva po pravilniku o materialno-finančnem poslovanju. Denarna sredstva društva vodi blagajnik v blagajniški knjigi. Blagajnik poroča o finančnem poslovanju upravnemu odboru.

45. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta blagajnik in predsednik društva. Odredbodajalec je predsednik Upravnega odbora, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.

46. člen

Delo blagajnika je javno. Vsak član društva lahko zahteva vpogled v finančno in materialno poslovanje društva.

VII. Zaključne odredbe

47. Člen

Društvo preneha delovati:

 • z odločbo pristojnega upravnega organa po samem zakonu,
 • po sklepu občnega zbora z dvotretjinsko večino.

48. Člen

Pravila se spremenijo in dopolnjujejo po istem postopku, kot je določen za sprejem teh pravil.

49. Člen

V primeru prenehanja delovanja društva se njegova lastnina prenese na pravnega naslednika Društvo avtomatikov Slovenije.

50. Člen

Pravila so bila sprejeta na občnem zboru društva dne 3. 11. 1997.

Predsednik društva:

prof. dr. Borut Zupančič